Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Artikel 1, Definities

1. Gebruiker algemene voorwaarden: IP-ONE B.V. hierna te noemen: IP ONE.

2. IP ONE: IP-ONE B.V. gevestigd te Lisse, kvk: 28107657.

3. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon die aan IP ONE een opdracht heeft gegeven of waarmee IP ONE een overeenkomst is aangegaan. Onder Wederpartij wordt tevens verstaan ieder die aan IP ONE een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van IP ONE wenst te kopen of koopt, goederen van IP ONE wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit, al dan niet direct of door tussenkomst van een wederverkoper (dealer). 

4. Dienst: de levering van Vaste telefonie, Mobiele telefonie, Glasvezel, Internet diensten, Clouddiensten, data infrastructuur, één en ander in de breedste en ruimste zin des woords. Alle overige diensten en werkzaamheden die IP ONE levert en/of uitvoert, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het geven van advies, installatie van de primaire en secundaire diensten, alsmede de levering van hardware waarbij gebruikt wordt gemaakt van het Netwerk en / of de overige door IP ONE ter beschikking gestelde faciliteiten van IP ONE.

5. Zaken: de door de leverancier van de zaken geleverde of ter beschikking gestelde roerende zaken welke door IP ONE aan Wederpartij worden (door)geleverd zoals randapparatuur, inbouwsets voor vervoermiddelen, fysieke netwerkverbindingen, simkaarten, software, hardware, offertes, berekeningen, analyses, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, rapporten, documentatie, folders, monsters, modellen, voorbereidend materiaal, accessoires of ander materiaal.

6. IP ONE Klantenservice: de klantenservice van IP ONE waar Wederpartij terecht kan met alle vragen over de Dienst van IP ONE.

7. Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst.

8. Abonnement: een Aansluiting waarbij de verschuldigde vergoedingen door middel van een nota aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

9. Content: middels of in samenhang met de Dienst of aanvullende diensten van derden aangeboden producten die onder meer tekst, geluid-, data- en/of beeldbestanden alsmede softwareapplicaties kunnen bevatten.

10. Content-diensten: diensten waarbij IP ONE Wederpartij toegang verschaft tot de Content.

11. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, waaronder verstaan: dienstverlening, waartoe opdracht is gegeven of die door IP ONE uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

2. Artikel 2, Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en Aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen IP ONE en Wederpartij, ongeacht in welke hoedanigheid Wederpartij optreedt. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd. Indien deze voorwaarden op enig onderdeel strijdig zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, dan gaat hetgeen in de desbetreffende overeenkomst is bepaald voor.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van IP ONE voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij en enige aan IP ONE gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige algemene voorwaarden onder IP ONE verstaan die betreffende gelieerde partij.

4. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.

5. Afspraken met personeel en/of derden terzake de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van IP ONE of anderszins binden IP One niet, tenzij schriftelijk door IP ONE is bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.

6. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop IP ONE om andere redenen geen beroep kan doen. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233 BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.

8. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

3. Artikel 3, Wijziging algemene voorwaarden

1. IP ONE is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. IP ONE zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig beschikbaar stellen op haar website www.ipone.nl. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Wederpartij in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

4. Artikel 4, Totstandkoming overeenkomst

1. Alle Aanbiedingen van IP ONE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Het enkele uitbrengen door IP ONE van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht IP ONE niet tot het sluiten van een overeenkomst.

3. Een Abonnement wordt aangevraagd door ondertekening van een voorstel of aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd online formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen is aangegeven.

4. De Wederpartij die een aanvraag als bedoeld in lid 3 invult, dient zich op de door IP ONE verzochte wijze te identificeren, alsmede overige voor de aanvraag relevante bescheiden aan IP ONE te verstrekken.

5. Bij een aanvraag (mede) namens een rechtspersoon dient de vertegenwoordiger zich op een door IP ONE aangegeven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen door overlegging van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden.

6. De aanvraag wordt beschouwd als een onherroepelijk aanbod van Wederpartij.

7. IP ONE is bevoegd naar aanleiding van een aanvraag een risicobeoordeling uit te voeren, waarbij zij onder meer de kredietwaardigheid van de Wederpartij kan toetsen. De aanvraag wordt door IP ONE in ieder geval geweigerd indien:

– de risicobeoordeling risico´s uitwijst die IP ONE in redelijkheid niet bereid is te aanvaarden, de aanvrager handelingsonbekwaam is of niet de door IP ONE gevraagde gegevens als bedoeld in lid 5 aan IP ONE toont binnen de door IP ONE gestelde termijn, de aanvrager verplichtingen uit andere overeenkomsten jegens IP ONE niet nakomt of niet is nagekomen.

– IP ONE zal Wederpartij zo spoedig mogelijk berichten of de aanvraag is geaccepteerd.

8. De Overeenkomst komt tot stand op de datum dat IP ONE aan Wederpartij heeft bericht dat de aanvraag is geaccepteerd of nadat de dienst online is geactiveerd.

9. Een overeenkomst komt voorts tot stand doordat door Wederpartij feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst of op een andere wijze, zoals door IP ONE in een specifiek geval aangegeven.

10. De Dienst zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod van Wederpartij worden verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Indien vooruitlopend op acceptatie van een aanbod door IP ONE Diensten zijn geleverd, geldt deze dienstverlening als voorwaardelijke acceptatie. IP ONE is gerechtigd de dienstverlening alsnog per direct te beëindigen of nadere voorwaarden aan de dienstverlening te stellen indien zich één van de in lid 7 genoemde omstandigheden voordoet.

12. Wederpartij is in geval van beëindiging van de dienstverlening de vergoedingen en gemaakte kosten verschuldigd voor de periode dat gebruik is gemaakt van de Dienst.

13. De garantie op hardware wordt overgenomen van de leverancier van de hardware, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

5. Artikel 5, Duur overeenkomst/wijzigingen

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Overeenkomst aangegaan voor de minimale contractperiode als genoemd in de Overeenkomst.

2. De Overeenkomst wordt behoudens opzegging na het verstrijken van de minimale contractperiode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

3. Wederpartij is gerechtigd de Overeenkomst na afloop van de minimale contractperiode schriftelijk op te zeggen onder de voorwaarden zoals tussen partijen in de Overeenkomst bepaald. Indien Wederpartij een deel van de Overeenkomst opzegt zonder de overeenkomst in zijn geheel op te zeggen, geldt de opzegtermijn als bedoeld in lid 3 ook ten aanzien van dat deel.

4. Bij beëindiging van de Overeenkomst door Wederpartij komen alle aanspraken die Wederpartij jegens IP ONE geldend zou kunnen maken te vervallen.

5. Opzegging van een Dienst tijdens de minimumduur is alleen mogelijk tegen betaling van een afkoopsom aan IP ONE. De afkoopsom wordt gesteld op de totale som en eventuele opzegkosten, behorende bij de minimum contractduur, minus de reeds voldane betalingen.

6. Indien Wederpartij tijdens de minimumduur als bedoeld in lid 1 de Overeenkomst wil wijzigen waarbij een lagere maandelijkse vergoeding is verschuldigd, blijft Wederpartij gedurende de minimale contractduur de hoogste maandelijkse vergoeding van beide abonnementsvormen verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Wederpartij is verplicht in geval van wijziging van zijn/haar gegevens (waaronder ook wordt begrepen: iedere relevante bedrijfswijziging) en in geval van adreswijziging de wijziging ten minste veertien (14) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan IP ONE schriftelijk door te geven.

8. Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van de wijziging.

9. IP ONE kan de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de tarieven voor de Diensten te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. IP ONE zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig beschikbaar stellen op haar website www.ipone.nl. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Wederpartij in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

6. Artikel 6, simkaart, mobiele apparatuur en oproepnummer

1. IP ONE heeft het recht om de simkaart te allen tijde te vervangen. IP ONE is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de vervanging van een gestolen of defecte simkaart.

2. Aan elke simkaart is een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code (persoonlijke deblokkeringsleutel) verbonden. Het gebruik van deze codes wordt uitgelegd in de handleiding van het mobiele apparaat.

3. Wederpartij dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de pin- en PUK- codes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade van IP ONE die voortvloeit uit onrechtmatig en/of oneigenlijk gebruik van deze codes.

4. Het is verboden de technische informatie die op de simkaart is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze deze kaart of de informatie daarop te manipuleren. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de mobiele apparatuur waarmee Wederpartij zich toegang tot het Netwerk verschaft.

5. In geval van diefstal of verlies van de simkaart dient Wederpartij dit onverwijld aan IP ONE te melden en blijft Wederpartij aansprakelijk voor de gesprekskosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering door IP ONE plaatsvindt. Blokkering kan 24 uur per dag worden doorgegeven op nummer 088 2525 888 of in Kubus worden doorgevoerd.

6. Het oproepnummer van Wederpartij wordt door IP ONE vastgesteld. Wederpartij kan aanspraak maken op het behouden van een bepaald oproepnummer met inachtneming van de toepasselijke regelgeving ter zake en IP ONE haar uitwerking daarvan.

7. IP ONE heeft het recht het oproepnummer van Wederpartij te wijzigen indien IP ONE dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de Dienst of het Netwerk of op grond van regelgeving. IP ONE zal daarbij redelijkerwijze rekening houden met de belangen van Wederpartij.
8. Wij zijn gerechtigd de instellingen van de simkaart (op afstand) te wijzigen.

9. Het is u niet toegestaan een blokkering van apparatuur, waaronder in ieder geval begrepen een simlock, te (laten) deblokkeren.

7. Artikel 7, inspectie, acceptatie, herstel/omruilen van Zaken en/of Diensten

1. De garantie op Zaken van de producent van deze Zaken is van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Aflevering van Zaken door IP ONE geschiedt op het door Wederpartij aangegeven afleveradres, in welk geval het risico voor de Zaken op Wederpartij overgaat op het moment van aankomst op het betreffende adres of, indien is overeengekomen dat Wederpartij een pakbon tekent, het moment waarop de pakbon is getekend. Kan op het overeengekomen tijdstip niet geleverd worden wegens omstandigheden aan de zijde van Wederpartij, dan is IP ONE gerechtigd de Zaken op te slaan en de opslagkosten en extra transportkosten bij Wederpartij in rekening te brengen.

3. Binnen zeven Werkdagen nadat Wederpartij de Zaak en/of Dienst heeft ontvangen, zal hij deze inspecteren en IP ONE informeren, indien Wederpartij van mening is dat de Zaak en/of Dienst een gebrek vertoont en hij de Zaak en/of Dienst niet kan accepteren.

4. Zaken en Diensten gelden als geaccepteerd indien Wederpartij:

a. Te kennen heeft gegeven dat de Zaken en/of Diensten bedrijfsklaar of voltooid zijn;

b. Niet binnen zeven Werkdagen na de levering van de Zaak en/of Dienst schriftelijk en gedetailleerd heeft verklaard de Zaken en/of Diensten niet te accepteren; of

c. De Zaken en/of Diensten operationeel (heeft) gebruikt.

5. Wederpartij mag Zaken en/of Diensten niet weigeren te accepteren omdat zij kleine gebreken (waaronder gebreken die de belangrijkste functionaliteiten niet in significant negatieve zin beïnvloeden) vertonen.

6. Indien Wederpartij de Zaken en/of Diensten tijdig, volgens de hiervoor vermelde voorwaarden heeft geweigerd te accepteren, zal IP ONE, indien hij toerekenbaar tekort is geschoten in de op hem rustende verplichtingen:

a. In geval van Diensten, het gebrek (laten) herstellen mits de Dienst niet functioneert in overeenstemming met de gedocumenteerde  specificaties van die Dienst;

b. Ingeval van Zaken, ter keuze van Wederpartij, het gebrek (laten) herstellen of de gebrekkige Zaak omruilen tegen een vergelijkbare Zaak mits:

i) de desbetreffende Zaak aan Wederpartij ter beschikking is gesteld door IP ONE;

ii) deze Zaak niet functioneert in overeenstemming met de gedocumenteerde specificaties van deze Zaak;

iii) de Zaak compleet, in de originele verpakking, met alle bijgeleverde documentatie en een bewijs van aankoop geretourneerd is; en

iv) het gebrek aan de Zaak niet is ontstaan na het moment van aflevering of door een oorzaak die is toe te rekenen aan Wederpartij.

7. Indien IP ONE constateert dat een Zaak een gebrek vertoont, zal IP ONE beoordelen of de producent van die Zaak op grond van de door die producent aan IP ONE verleende garanties het gebrek zal herstellen of de gebrekkige Zaak om zal ruilen tegen een vergelijkbare Zaak. Indien dit het geval is, zal IP ONE , ter keuze van IP ONE en zonder bijkomende kosten voor Wederpartij, het gebrek (laten) herstellen of de gebrekkige Zaak (laten) omruilen tegen een vergelijkbare Zaak mits:

a. De desbetreffende Zaak aan Wederpartij ter beschikking is gesteld door IP ONE;

b. Deze Zaak niet functioneert in overeenstemming met de gedocumenteerde specificaties van deze Zaak;

c. Het gebrek zo snel mogelijk na ontdekking van het gebrek, maar in ieder geval binnen 12 (twaalf) maanden na aflevering bij IP ONE is gemeld; en

d. De Zaak compleet, in de originele verpakking, met alle bijgeleverde documentatie en een bewijs van aankoop geretourneerd is;

e. Indien de Zaak randapparatuur is, het IMEI nummer van deze randapparatuur overeenkomt met het IMEI nummer op de verpakking; en

f. Het gebrek aan de Zaak niet is ontstaan door een oorzaak die is toe te rekenen aan Wederpartij.

8. IP ONE is gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen en is niet gehouden het gebrek in de Dienst en/of Zaak te (laten) herstellen of de gebrekkige Zaak te (laten) omruilen indien IP ONE deze Dienst en/of Zaak van een derde betrokken heeft en blijkt dat die derde niet verplicht is tot zodanig herstellen of omruilen of, hoewel verplicht, deze verplichtingen niet nakomt.

9. Buiten hetgeen in dit artikel 7 is bepaald, rusten er op IP ONE geen verplichtingen in verband met (gebreken in) het functioneren van Zaken en/of Diensten.

10. De constatering van een gebrek in een geleverde Zaak leidt er niet toe dat Wederpartij enige op hem rustende verplichting zou mogen opschorten.

8. Artikel 8, Tarieven

1. Wederpartij is de tarieven verschuldigd zoals IP ONE heeft vastgesteld. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van IP ONE bindend, tenzij door Wederpartij wordt bewezen dat deze gegevens niet juist zijn. Prijsopgaven in de Overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en luiden in euro’s. De opgegeven tarieven zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. IP ONE is gerechtigd haar tarieven tussentijds te wijzigen. Wijzigingen van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en na verzending van de opdrachtbevestiging door IP ONE aan Wederpartij, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De geldende tarieven zijn op te vragen bij IP ONE.

3. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden IP ONE niet met betrekking tot andere overeenkomsten.

9. Artikel 9, Betaling

1. IP ONE heeft het recht om abonnementsgelden vooraf en gebruikskosten en / of andere bedragen achteraf die Wederpartij verschuldigd is te factureren door middel van automatische incasso. Gesprekskosten worden gefactureerd op basis van de registratie van gesprekken door IP ONE.

2. IP ONE zal alle door Wederpartij verschuldigde periodieke vaste bedragen factureren op het door Wederpartij aangegeven adres. De totale gesprekskosten zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd. In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) en in geval van afwijkend belgedrag is IP ONE gerechtigd tussentijds te factureren. De gefactureerde bedragen worden door IP ONE maandelijks middels automatische incasso van de rekening van Wederpartij afgeschreven.

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn van 5 dagen is Wederpartij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. IP ONE is in dat geval gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 8% rente per maand in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 15,00 per maand en buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief btw) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Tevens is Wederpartij aansprakelijk voor alle door IP ONE te maken gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag. Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken heeft IP ONE het recht over te gaan tot het buiten gebruik stellen van de Dienst aan Wederpartij.

4. IP ONE kan van Wederpartij een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door IP ONE vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat Wederpartij in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer IP ONE gegronde vrees heeft dat Wederpartij de betalingsverplichtingen niet of niet volledig zal nakomen of indien Wederpartij geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland. De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een bankgarantie. IP ONE kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de Aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. IP ONE zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door IP ONE gezonden factuur.

5. Verrekening, korting of opschorting door Wederpartij, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

6. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering op Wederpartij, zijn de verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen is IP ONE voorts gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

10. Artikel 10, Gebreken: reclames en klachten

1. Klachten dienen schriftelijk via de e-mail en binnen acht kalenderdagen na factuurdatum te worden gedaan op straffe van verval van recht.

2. Alleen gemotiveerde klachten worden in behandeling genomen. IP ONE brengt voor de behandeling van een klacht € 15,00 terzake administratiekosten in rekening, welk bedrag wordt gecrediteerd indien wordt geoordeeld dat de klacht terecht is.

3. Een klacht ten aanzien van de dienstverlening of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij ten aanzien van andere diensten/leveranties niet op.

4. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van IP ONE voor Wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van IP ONE geldt in elk geval als deugdelijk, indien Wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, tenzij Wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

11. Artikel 11, Rechten en plichten Wederpartij

1. Wederpartij is gehouden aan haar door IP ONE ter beschikking gestelde zaken (behoudens in het geval de zaken door Wederpartij zijn gekocht) in geval van beëindiging van de Overeenkomst voor de datum van beëindiging aan IP ONE in goede staat te retourneren.

2. Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

3. Wederpartij mag slechts gebruikmaken van de Dienst met door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde (mobiele) apparatuur die geschikt is om gebruikt te worden op het Netwerk. Indien uit onderzoek door IP ONE blijkt dat klachten van Wederpartij met betrekking tot de werking van de Dienst niet te wijten zijn aan de infrastructuur, kan Wederpartij verplicht worden zijn/haar apparatuur ter controle aan IP ONE aan te bieden. Indien IP ONE vaststelt dat de mobiele apparatuur van Wederpartij  de goede werking van het Netwerk verstoort, is IP ONE gerechtigd de Dienst voor Wederpartij onmiddellijk buiten werking te stellen.

4. Met uitzondering van het bepaalde in lid 9 (“Roaming”) of indien anders is overeengekomen, dient het door Wederpartij aangeboden telecommunicatieverkeer zijn oorsprong te hebben op het Netwerk van IP ONE.

5. Delen van het netwerk die door IP ONE aangelegd zijn, en waarvan de apparatuur eigendom is van Wederpartij, worden gezien als onderdeel van het Netwerk van IP ONE.

6. Teneinde de integriteit van het Netwerk zoveel mogelijk te waarborgen, is het Wederpartij niet toegestaan telecommunicatieverkeer aan te bieden dat één of meer van de vereiste identificerende codes (te weten: MSISDN, IMSI en IMEI) ontbeert.

7. Wederpartij staat in voor al het gebruik van zijn/haar Aansluitingen en draagt zodoende alle gemaakte gesprekskosten.

8. Voor bepaalde diensten kan IP One toegangscodes verstrekken. Wederpartij dient de toegangscodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de toegangscodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is IP ONE gerechtigd toegangscodes onverwijld te blokkeren. Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van radiosignalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron en/of door atmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de radiodekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. IP ONE verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande. Voor specifieke locaties kunnen afwijkende regelingen gelden als hier schriftelijke afspraken met Wederpartij over gemaakt zijn.

9. IP ONE kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waarvandaan bellen en gebeld worden in het buitenland (“Roaming”) mogelijk is. Wederpartij kan gebruikmaken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. IP ONE staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk. Voor Roaming kunnen verschillende tarieven voor inkomend en uitgaand telecommunicatieverkeer van toepassing zijn. Deze tarieven kunnen aan voortdurende wijziging onderhevig zijn, welke op voorhand door Wederpartij worden aanvaard.

10. Apparatuur verhuurd aan Wederpartij ten behoeve van het realiseren van een mobiel netwerk op de locatie(s) van Wederpartij blijft te allen tijde onderdeel van het Netwerk van IP ONE. Het is Wederpartij niet toegestaan deze apparatuur in te zetten voor andere doeleinden dan als onderdeel van het Netwerk van IP ONE of deze apparatuur uit te zetten.

11. Wederpartij zal een continue stroomvoorziening van de bij hem geïnstalleerde apparatuur verzorgen om de continuïteit van de dienstverlening door IP ONE te kunnen waarborgen. Deze regeling geldt ook voor apparatuur die door Wederpartij van IP ONE is gekocht. Wederpartij kan bedoelde apparatuur slechts inzetten voor andere doeleinden na schriftelijke toestemming van IP ONE.

12. Artikel 12, Buitengebruikstelling en opzegging door IP ONE

1. Naast de wettelijke of elders geregelde gronden voor opschorting heeft IP ONE het recht de aan Wederpartij aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen:

(i) indien Wederpartij enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst of een aanvullende dienst; (ii) u niet aan uw verplichtingen ingevolge de Overeenkomst voldoet, (iii) dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet- of regelgeving; (iv). sprake is van een situatie waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen; (v) indien Wederpartij voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan IP ONE heeft verstrekt of; (vi) er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat op een wijze van onze Diensten gebruikt wordt gemaakt die wettelijk niet is toegestaan dan wel onrechtmatig is jegens derden. Behalve indien zich urgente omstandigheden voordoen die onmiddellijke opschorting van diensten rechtvaardigen, zullen wij u in zo’n geval schriftelijk in gebreke stellen, waarbij wij u een redelijke termijn zullen geven om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen alvorens wij de diensten opschorten.

2. In geval van buitengebruikstelling kan Wederpartij geen aanspraak maken op enige vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer IP ONE vaststelt dat Wederpartij alsnog al zijn/haar verplichtingen volledig is nagekomen. De kosten van buitengebruikstelling alsook van het opnieuw in dienst stellen zijn voor rekening van Wederpartij. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft Wederpartij niet van zijn/haar betalings- en andere verplichtingen onder de Overeenkomst.

3. Indien IP ONE vaststelt dat Wederpartij binnen een periode van veertien (14) dagen na schriftelijk verzoek van IP ONE zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, heeft IP ONE het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat IP ONE tot enige schadevergoeding is gehouden. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die IP ONE lijdt als gevolg van de tekortkoming van Wederpartij en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

4. IP ONE is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen in het geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van Wederpartij, tenzij de curator of bewindvoerder uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst voort te willen zetten en daarbij genoegzaam zekerheid stelt. Bij opzegging van de Overeenkomst door IP ONE ingevolge dit artikel is Wederpartij per direct alle resterende vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende minimale contractperiode verschuldigd.

5. In het geval Wederpartij in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt, is IP ONE gerechtigd een voorschot op de kosten te vorderen, alsmede bepaalde bestemmingen en diensten waarvoor bovengemiddelde tarieven gelden, ontoegankelijk te maken voor Wederpartij totdat het door IP ONE gevraagde voorschot is betaald.

6. In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de door IP ONE benodigde vergunningen ter zake de Dienst of het Netwerk, indien naar het oordeel van IP ONE technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken, of – voor zover de geleverde diensten (mede) bestaan uit elektronische communicatiediensten – onze overeenkomst met onze netwerkleverancier eindigt en wij niet aansluitend een nieuwe overeenkomst voor de inkoop van deze diensten met een andere leverancier hebben gesloten is IP ONE gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wij zijn wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van uw faillissement vervalt het recht tot gebruik van aan u ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke.

7. Bij beëindiging van deze Overeenkomst (i) dienen beide partijen alle vertrouwelijke informatie (als beschreven in artikel 21 van deze voorwaarden) die zij van de andere partij gekregen hebben en nog onder zich hebben, terug te geven aan de andere partij of, naar keuze van de andere partij en indien wettelijk toegestaan, die vertrouwelijke informatie te vernietigen; (ii) dienen beide partijen elkaar alle bedragen te betalen die verschuldigd en betaalbaar zijn ingevolge de Overeenkomst; en (iii) vervalt het recht tot gebruik van aan u ter beschikking gestelde software, websites.

13. Artikel 13, Content en Content-diensten

1. Wederpartij is er mee bekend dat op Content en Content- diensten intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen rusten.

2. Wederpartij mag Content en Content- diensten slechts aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met IP ONE.

3. Het is Wederpartij niet toegestaan Content en Content- diensten te bewerken, kopiëren, aan derden door te zenden of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de derde partij waarvan de Content en Content- diensten zijn afgenomen.

4. Wederpartij is er mee bekend dat het ontvangen of verzenden van bepaalde Content meer dataverkeer kan opleveren dan de grootte van het ontvangen of verzonden bestand zelf.

5. Wederpartij is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de Content en Content- diensten vereiste (mobiele) apparatuur en softwareapplicaties. IP ONE wijst erop dat bepaalde Content en Content- diensten slechts geschikt zijn voor specifieke (mobiele) apparatuur. IP ONE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of niet goed functioneren van Content en Content- diensten als gevolg van gebreken in de (mobiele) apparatuur en software van Wederpartij. Tevens is IP ONE niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Content die is opgeslagen in het geheugen van de (mobiele) apparatuur of op andere dragers waarop Wederpartij de Content bewaart. IP ONE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en werking van Content en Content- diensten die Wederpartij van derden afneemt.

6. Wederpartij zal zich houden aan de aanvullende regels die ten aanzien van de Content en Content- diensten gesteld worden.

7. Hoewel IP ONE zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van Content en Content- diensten te realiseren, garandeert IP ONE met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid van Content en Content- diensten.

14. Artikel 14, Onderhoud en storingen

1. IP ONE kan ten behoeve van het onderhoud de Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Indien medewerking van Wederpartij daarvoor noodzakelijk is geeft Wederpartij deze medewerking onvoorwaardelijk en middels acceptatie van deze algemene voorwaarden onherroepelijk. IP ONE zal deze buitengebruikstelling voor zover mogelijk van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

2. Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door IP ONE worden onderzocht. IP ONE zal zich ertoe inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.

3. De technische eigenschappen van de Dienst kunnen door IP ONE gewijzigd worden.

15. Artikel 15, Overdracht Overeenkomst

1. Het is Wederpartij niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen, door te leveren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van IP ONE.

2. IP ONE is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

16. Artikel 16, Gebruik en verwerking persoonsgegevens

1. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:

a. het beoordelen van de aanvraag voor een Aansluiting;

b. het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst die het gevolg is van een Aansluiting;

c. het analyseren van het gebruik van het Netwerk;

d. het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten;

e. het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van IP ONE;

f. het verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties (zoals onder meer de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel) teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;

g. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2. De persoonsgegevens worden door IP ONE in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

3. IP ONE zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. De bij IP ONE in het bezit zijnde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk geval verder worden verwerkt:

a. in het kader van specifieke nota’s, tenzij met Wederpartij een door IP ONE aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;

b. ten behoeve van het aanleggen van een verwerking van persoonsgegevens van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die IP ONE ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen.

5. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn mede bestemd om te worden verstrekt aan andere aanbieders van (mobiele) telecommunicatiediensten.

17. Artikel 17, Aansprakelijkheid Wederpartij

1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die IP ONE lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten door of namens Wederpartij in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2. Wederpartij zal IP ONE vrijwaren tegen alle aanspraken van, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door Wederpartij van zijn/haar Aansluiting is gemaakt, voor wat betreft de inhoud van door hem/haar over de Aansluiting verzonden informatie.

3. Wederpartij is voorts gehouden alle schade die IP ONE lijdt of heeft geleden, waaronder in ieder geval wordt verstaan de door IP ONE noodzakelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en het voeren van gerechtelijke procedures, door aanspraken van derden, te vergoeden.

18. Artikel 18, Aansprakelijkheid IP ONE

1. IP ONE draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door Wederpartij te bewijzen.

2. IP ONE is nimmer gehouden tot vergoeding aan Wederpartij of derden van enige directe of indirecte of gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van Wederpartij en/of van derden, gevolgschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van uw afnemers, schade verband houdende met het gebruik van door u aan ons voorgeschreven toeleveranciers, zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten of het niet functioneren van telecommunicatiediensten als gevolg van (tijdelijke) natuurkundige beperkingen, noodzakelijk onderhoud of overmacht.

3. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op door ons verstrekte vrijwaringen.

4. Alleen u kunt zich tegenover ons beroepen op rechten uit een overeenkomst. Het handelen en nalaten van uw klanten en eindgebruikers wordt aan u toegerekend. U staat er voor in dat u alle van klanten en/of eindgebruikers benodigde toestemmingen heeft verkregen voor het aangaan, uitvoeren en eindigen van de Overeenkomst. Een klant en/of eindgebruiker kan aan een overeenkomst tussen ons geen rechten ontlenen. U draagt het risico voor en zal ons vrijwaren tegen en ons schadeloos stellen voor alle aanspraken van uw klanten en/of eindgebruikers.

5. In geval IP ONE voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.

6. Indien Wederpartij schade lijdt – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van inkomstenderving – als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten is de aansprakelijkheid van IP ONE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.

7. Wederpartij vrijwaart IP ONE voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met door IP ONE aan Wederpartij geleverde diensten.

8. IP ONE staat niet in voor gebreken die na oplevering van de werkzaamheden en/of goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.

9. Schadeclaims dienen door Wederpartij binnen twee (2) weken nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per e-mail aan IP ONE kenbaar gemaakt worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

19. Artikel 19, Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan IP ONE zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in het bedrijf van IP ONE en/of haar leveranciers, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan IP ONE afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van IP ONE, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, oorlog(gevaar), oproer, sabotage, bedrijfsstorting.

2. IP ONE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IP ONE haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van IP ONE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IP ONE niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is IP ONE bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens IP ONE tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien IP ONE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

20. Artikel 20, Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan u ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IP ONE, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die op grond van deze voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. Een aan u toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Indien IP ONE bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

2. Wederpartij is gehouden de software op juiste wijze en met inachtneming van de rechten van derden te gebruiken. Wederpartij wordt geacht de beperkingen bij het gebruik te kennen.

3. IP ONE is niet aansprakelijk voor mogelijke inbreuken die door Wederpartij worden gemaakt op rechten van derden bij of door het gebruik van de geleverde software.

4. Uitsluitend na toestemming van IP ONE is Wederpartij gerechtigd software, documentatie of enig ander materiaal op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. IP ONE is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in geleverde software aan te brengen, maar is hiertoe nooit gehouden.

5. Partner mag gedurende de looptijd van deze Overeenkomst uitsluitend teksten en beeldmateriaal van IP ONE overnemen waarvan IP ONE expliciet aan Partner heeft aangegeven dat deze informatie door Partner gebruikt mag worden voor de propositie van Partner. Commerciële teksten en beeldmateriaal die IP ONE zelf in zijn commerciële uitingen en ter versteviging van zijn propositie gebruikt, zijn uitgesloten van het gebruik door Partner. Alle (copyright)rechten van Aanbiedingen, Bijlagen, Dienstbeschrijvingen, Brochures, Offerteteksten, Afbeeldingen, Commerciële en Technische kennis en dergelijke blijven voorbehouden aan IP ONE en behoren tot het Intellectuele Eigendom van IP ONE. Na beëindiging van deze Overeenkomst is het Partner verboden om op welke wijze dan ook teksten en/of beeldmateriaal en dergelijke van IP ONE te gebruiken.

21. Artikel 21, Opschorting en ontbinding

1. Indien Wederpartij enige voor hem uit een overeenkomst met IP ONE voortvloeiende verplichting niet stipt en/of volledig nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat Wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of indien Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als Wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft IP ONE het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de Overeenkomst jegens Wederpartij op te schorten of de Overeenkomst(en) met Wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.

2. Indien Wederpartij de Overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst IP ONE per e-mail in gebreke moeten stellen. Wederpartij dient IP ONE schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Wederpartij zal IP ONE een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen.

3. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in deze Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Wederpartij bewijst dat IP ONE ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IP ONE vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren door IP ONE is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

22. Artikel 22, Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

3. Vertrouwelijke informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de verstrekkende Partij de informatie aan de ontvangende Partij beschikbaar stelt. Partijen dragen er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie uitsluitend bij personeelsleden en Opdrachtgevers bekend is, die dit voor een correcte uitoefening van hun functie of het uitvoeren van een Overeenkomst nodig hebben.

4. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht totdat de informatie door de verstrekkende Partij openbaar is gemaakt en daardoor publiekelijk te raadplegen is.

23. Artikel 23, Meer Wederpartijen; meer ondertekenaars

1. Voor het geval meerdere Wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan of meerdere personen een overeenkomst met IP ONE hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de Wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

24. Artikel 24, Geschillen / Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, Aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland. 

25. Artikel 25, Fair Use Policy (FUP) Onderling Bellen

1. IP ONE hanteert een Fair Use policy. De Fair Use policy van IP ONE is op te vragen bij IP ONE.

2. Indien naar het oordeel van IP ONE sprake is van bovenmatig onderling belverkeer en/of dataverbruik van een Aansluiting, stelt IP ONE Wederpartij hiervan in kennis en kan IP ONE Wederpartij ter zake de betreffende Abonnement(en) tot een lager belverkeer sommeren.

3. IP ONE behoudt zich het recht voor om in geval van handelen in strijd met de Fair Use Policy een Aansluiting en/of Abonnement per direct te beëindigen. Daarnaast heeft IP ONE het recht de hierdoor ontstane kosten en schade op Wederpartij te verhalen. IP ONE zal Wederpartij informeren over de gekozen maatregel(en).

4. Deze Fair Use policy is bedoeld om excessief belverkeer en ongeoorloofd gebruik van Aansluitingen te beperken, bijvoorbeeld wanneer de mobiele telefoon als modem voor een laptop gebruikt wordt. Bij normaal gebruik ondervindt de gebruiker van de Aansluiting geen beperkingen van de fair use policy en zal hij/zij de Dienst ervaren als ‘onbeperkt.’

Deze website gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring.